Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují obchodní vztahy mezi společností Autron, Zdeněk Motyčka se sídlem Seniorů 1619, 463 11 Liberec 30, identifikační číslo 640 54 357, zapsán na ŽÚ Liberec 16.10.1995, č.j. 06/18087/95/F/VO a jejími zákazníky (dále jen kupující) uzavřené podle příslušných ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
1.2. OP jsou stranám známy a tyto jsou povinny se jimi řídit, neboť jsou ve svém platném znění zveřejněny na webových stránkách společnosti Autron (dále jen prodávající) na adrese https://www.autron.cz/obchodni-podminky/ a jsou připojeny k nabídce prodávajícího.
1.3. K obchodním podmínkám kupujícího se nepřihlíží.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Návrh na uzavření smlouvy (dále jen nabídka) musí obsahovat řádnou identifikaci toho, kdo ji činí a musí z ní být zřejmé, že ten, kdo ji činí, má úmysl uzavřít smlouvu s prodávajícím.
2.2. Nabídkou se rozumí objednávka.
2.3. Objednávku lze učinit elektronicky (e-mail), telefonicky nebo písemně. Telefonicky nebo ústně učiněná objednávka musí být bezodkladně převedena do objednávkového formuláře a následně potvrzena oběma stranami.
2.4. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
2.4.1 řádnou identifikaci stran
2.4.2. předmět smlouvy, tedy přesnou specifikaci objednaného zboží, nebo služby zejména s uvedením množství a objednacího kódu, dle kterého lze dohledat technické parametry v odpovídajícím katalogovém listu, nebo jinou specifikaci objednaného
2.4.3. termín dodání objednaného zboží
2.4.4. místo dodání objednaného zboží včetně výše úhrady za přepravu objednaného zboží
2.4.5. stanovení ceny objednaného zboží a způsob její úhrady
2.4.6. datum objednávky
2.5. Je-li objednávka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí
2.6. K uzavření smlouvy dojde:
2.6.1. na základě řádně uzavřené kupní smlouvy
2.6.2. akceptací přijaté objednávky učiněné vůči kupujícímu. Akceptace s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, se považuje za přijetí nabídky, pokud ji kupující bez zbytečného odkladu neodmítne.
2.7. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3. Platební podmínky a sankční ujednání

3.1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu dohodnutým způsobem v termínu splatnosti stanoveném v kupní smlouvě nebo v termínu splatností uvedeném v řádně vystaveném daňovém dokladu anebo při převzetí věci.
3.2. Náklady spojené s přepravou objednaného zboží hradí v dohodnuté výši kupující.
3.3. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny je povinen platit sjednanou výši úroku z prodlení, která činí 0,5 % denně z dlužné částky do zaplacení.

4. Přechod nebezpečí a škody

4.1. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na objednané věci současně s nabytím vlastnického práva.

5. Výhrada vlastnictví

5.1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží a všech ostatních pohledávek, vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možno použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
6.2. Kupující je povinen prohlédnout věc, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. Mechanické vady je povinen uplatnit kupující v okamžiku předání věci od dopravce. Ostatní vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemnou formou bezprostředně po jejich zjištění, tedy do třech pracovních dnů, a současně v písemném uplatnění vady sdělí prodávajícímu, jaké právo si souvislosti s uplatněním vadného plnění zvolil.
6.3. Kupující má právo při podstatném porušení smlouvy na:
6.3.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci
6.3.2. odstranění vady opravou věci
6.3.3. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
6.3.4. odstoupení od smlouvy.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
6.4. Při nepodstatném porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Záruka a jakost

7.1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v trvání 24 měsíců.
7.2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.
7.3. Kupující je povinen uplatnit práva z vady u prodávajícího písemnou formou a to bezprostředně po jejich zjištění, tedy do třech pracovních dnů.
7.4. Prodávající potvrdí kupujícímu okamžik uplatnění vady, od kterého mu běží lhůta k jejímu vyřízení, která činí 30 dnů, maximálně 60 dnů u komplikovaných věcí.
7.5. Kupující je povinen užívat předmět smlouvy plně v souladu s pokyny prodávajícího, je povinen respektovat veškeré postupy stanovené v návodu na použití věci, věc užívat v souladu s účelem, ke kterému je určena, jinak se považuje jeho reklamace za neoprávněně uplatněnou.
7.6. Náklady spojené s oprávněně uplatněnou reklamací jdou k tíži prodávajícího, náklady spojené s neoprávněně uplatněnou reklamací jdou plně k tíži kupujícího.

8. Omezení odpovědnosti

8.1. Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu je omezena na přímé škody kupujícího maximálně do výše ceny předmětného zboží. Prodávající neodpovídá za žádnou nepřímou, zvláštní, vedlejší či následnou škodu (například za ušlý zisk či ztrátu příjmů, ztrátu dat, ztrátu užívání, opětovné přepracování, opravu, výrobní náklady, náklady na stažení výrobků z oběhu, újmu na dobré pověsti či ztrátu zákazníků). Tímto omezením odpovědnosti nejsou dotčena práva kupujícího přiznaná zákonem v rozsahu, v jakém prodávající nemůže v souladu se zákonem odmítnout jakékoliv předpokládané či zákonné záruky.

9. Okolnosti vylučující odpovědnost

9.1. Prodávající není odpovědný za neplnění svých povinností, které má na základě těchto obchodních podmínek, pokud neplnění těchto povinností zapříčinily okolnosti, na které důvodně nemá dosah (například události vyšší moci, jednání či nečinnost kupujícího, přerušení provozu, přírodní či člověkem vyvolané katastrofy, epidemie, nedostatek materiálu či zboží, stávky, trestné činy, zpoždění dodávky či přepravy nebo nemožnost obstarat materiály či zboží ze standardních zdrojů).

10. Použití výrobků

10.1. Kupující je povinen dodržet výrobcem určené specifikace zboží. Dodávky nelze používat v přístrojích pro udržení životních funkcí, jaderných zařízeních nebo jiných přístrojích či zařízeních, v nichž by selháním zařízení mohlo vést k újmě na životě nebo škodě na majetku. V případě, že kupující používá nebo prodává zařízení pro použití v uvedených přístrojích či zařízeních nebo nedodrží výrobcem určené specifikace zboží, souhlasí s tím, že takové používání, prodej nebo nedodržení specifikací je výlučné na jeho riziko.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Prodávající je oprávněn od smlouvy mimo zákonných důvodů odstoupit:

  • v případě objednávky provedené na základě chybného zobrazení v on-line obchodě
  • v případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části nebo zálohy na kupní cenu delší než sedm (7) kalendářních dnů
  • v případě nepřevzetí zboží nebo prodlení s převzetím zboží
  • v případě zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení vůči kupujícímu

11.2. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím.
11.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy.
11.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží. Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.
11.5. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží, které již bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy u již dodaného částečného plnění.
11.6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, v případech kupních smluv dohodnutých elektronickou cestou také elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
11.7. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady, které měl s přípravou, balením, odesláním a realizací jeho objednávky ve skutečné výši, nejméně však ve výši 20% z dohodnuté kupní ceny.
11.8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré případně vzniklé spory z obchodního vztahu budou řešeny především smírnou cestou, jinak věcně příslušných soudem dle sídla prodávajícího.
12.2. Platným právem je výhradně právní řád České republiky. Kupní smlouva, obchodní podmínky, jejich interpretace a vztahy, které vznikly na jejich základě, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv dispozitivní ustanovení českého právního řádu se nepoužije v tom rozsahu, v jakém by jeho použití mohlo měnit (ať už zcela nebo zčásti) význam, účel nebo interpretaci některého ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.
12.3. Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu nebo musí být alespoň provedeny elektronickou poštou.
12.4. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
12.5. Práva a povinnosti neupravené v kupní smlouvě a těchto OP se budou řídit příslušnými právními předpisy, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
12.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.3.2021. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

Servisní podmínky

1. Vymezení platnosti

1.1. Tyto servisní podmínky upravují provádění oprav výrobků Autron a provádění nastavení, upgrade softwaru a jiných úprav (dále jen opravy resp. servisní zásahy) na základě smlouvy o dílo mezi společností Autron – Zdeněk Motyčka (dále jen zhotovitel) a objednatelem. Servisní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, pro pravidla obchodního styku mezi podnikatelskými subjekty pak Obchodním zákoníkem a to i ve věcech v těchto servisních podmínkách nezmiňovaných.
1.2. Tyto servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Servisní podmínky jsou platné a závazné, pokud ve smlouvě o dílo či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak. Přijetím zařízení zhotovitelem k opravě objednatel souhlasí s těmito servisními podmínkami.
1.3. Smlouvou o dílo se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení opravy. Za uzavření smlouvy o dílo se považuje rovněž i předání zařízení zhotoviteli k provedení opravy prostřednictvím přepravní služby.
1.4. Tyto servisní podmínky jsou rovněž uplatňovány v případě oprav v rámci záruky na zařízení Autron.
1.5. Servisní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Autron.

2. Servisní zásah a rozsah plnění

2.1. Zhotovitel zajišťuje pro každý servisní zásah provedení servisních úkonů v rozsahu, který je uveden ve smlouvě o dílo.
2.2. Nestanoví-li objednatel opravy ve smlouvě o dílo jednoznačně, kterých dílů nebo činností se má oprava týkat, pak se rozumí, že mají být odstraněny všechny závady a vyměněny nebo opraveny všechny defektní díly, aby byla obnovena plná funkčnost opravovaného zařízení.
2.3. Zhotovitel zaručuje, že zařízení po opravě bude funkční v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo nebo v rozsahu odpovídajícím standardním testům funkčnosti zařízení prováděných podle vnitřních směrnic zhotovitele.
2.4. Oprava zařízení bude provedena odstraněním příčiny poruchy nebo výměnou vadného dílu. Bude-li v průběhu opravy zjištěno, že zařízení nelze opravit, bude zařízení vráceno objednateli opravy a vyúčtována bude jen cena zkušebních servisních úkonů.
2.5. Pokud v průběhu diagnostikování závady zařízení nastane, že vinou postupu již existující vady dojde k prohloubení projevu závady a nebude možné v případě odstoupení objednatele od opravy uvést zařízení do původního stavu, v jakém bylo před opravou, bude zařízení vráceno v nejlepším možném stavu.
2.6. Zhotovitel nenese odpovědnost za skryté vady zařízení, na které nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, ani za závady, k nimž může dojít samovolně během provozu bez vnějších příčin.
2.7. Zhotovitel má právo odmítnout dokončení opravy pokud v jejím průběhu zjistí, že zařízení již bylo dříve opravováno jinou osobou než zhotovitelem a že tato oprava nebo pokus o opravu měl za následek takovou modifikaci v zařízení, že je nemožné zařízení uvést do původní originální podoby či může být ohrožena bezpečnost uživatele při běžném použití zařízení. V takovém případě budou objednateli účtovány vzniklé náklady spojené s provedenými servisními úkony dle platného ceníku servisních prací.
2.8. Pokud je oprava zařízení provedena nastavením parametrů, u kterých může dojít v průběhu běžného užívání k jejich změně, na správnou nebo nejlepší možnou hodnotu, je si objednatel vědom toho, že opětovnou změnu těchto parametrů v průběhu dalšího užívání nelze považovat za vadu v rámci záruky na provedenou opravu.
2.9. Vyměněné vadné díly se zhotovitel zavazuje ekologicky zneškodnit na vlastní náklady. Vyžaduje-li objednatel vrácení vadných dílů spolu s opraveným zařízením, je povinen uvést tento požadavek při uzavření smlouvy o dílo.

3. Cena za opravu

3.1. Při uzavření smlouvy o dílo je sjednána maximální cena opravy podle platného ceníku servisních úkonů a podle předpokládané časové a materiálové náročnosti opravy.
3.2. Pokud objednatel neuvede při uzavření smlouvy o dílo maximální akceptovatelnou cenu za opravu a vyžádá si před jejím zahájením cenovou nabídku na opravu, bude po nutných diagnostických úkonech objednateli předpokládaná cena za opravu sdělena a bez jejího písemného odsouhlasení (e-mailem, poštou) nebude v opravě pokračováno. Po tomto odsouhlasení se stanovená cena stává součástí uzavřené smlouvy o dílo.
3.3. Pokud je v průběhu provádění opravy zjištěno, že opravu nelze dokončit bez překročení cenové hranice stanovené objednatelem ve smlouvě o dílo, bude v pracích na opravě pokračováno až po písemném objednatelově souhlasu s navýšením ceny za opravu. Nebude-li objednatel souhlasit s dokončením opravy po překročení cenové hranice, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli provedené servisní úkony a zařízení mu bude vydáno bez dokončení opravy. Bude-li to možné, vyhoví zhotovitel přání objednatele a uvede zařízení do původního stavu před započetím opravy.
3.4. Pokud se při diagnostikování závady zařízení, a to i v případě záruční opravy, ukáže, že zařízení není vadné, je objednatel opravy povinen uhradit provedené zkušební servisní úkony a náklady na dopravu zařízení v souladu s platným ceníkem zhotovitele.
3.5. Přistoupí-li objednatel na paušální cenu za opravu, nebude mu zhotovitel již účtovat použitý materiál a komponenty.

4. Náklady na dopravu

4.1. Všechny náklady na dopravu zařízení k pozáruční opravě do servisního střediska a zpět a náklady na balení nese objednatel, nebylo-li při uzavření smlouvy o dílo dohodnuto jinak. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné škody na zařízení, které vzniknou nevhodným nebo nedostatečným zabalením zařízení k přepravě od objednatele ke zhotoviteli. Za správné zabalení zásilky je odpovědný odesílatel i v případě, že je přeprava objednána na náklady zhotovitele či třetí osoby.
4.2. U záruční opravy a oprávněné reklamace předešlé opravy hradí náklady na dopravu zařízení zpět k objednateli zhotovitel, nebylo-li při prodeji zařízení sjednáno jinak.
4.3. Je-li objednáno provedení opravy přímo v místě objednatele, hradí objednatel náklady na cestovné servisního technika do místa provedení servisního úkonu a zpět. Toto cestovné podle platného ceníku servisních úkonů hradí objednatel i v případě záruční opravy, pokud určeným servisním místem je provozovna zhotovitele.

5. Odpovědnost za vady provedené opravy

5.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava při převzetí zařízení objednatelem, jakož i za vady provedené opravy, které se vyskytnou po převzetí objednatelem v záruční době.
5.2. Zhotovitel poskytuje na provedené opravy záruku v délce trvání 6 měsíců na provedenou práci a 6 měsíců na použité náhradní díly, není-li v servisním protokolu uvedeno jinak.
5.3. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl objednateli bezplatně vyměněn (včetně bezplatné práce na výměnu dílu)
5.4. Vada provedené opravy, na kterou se vztahuje záruka zhotovitele, bude odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dní od uplatnění záručního požadavku, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem jinak. Uplatněním záručního požadavku se rozumí předání zařízení včetně všech jeho nezbytných součástí do servisního střediska a doložení dokladu o předchozí opravě, ze kterého vyplývá oprávněnost uplatňované záruky.
5.5. V případě, že objednatel opravy zprostředkoval provedení opravy pro třetí osobu, prodlužují se lhůty záruční doby na provedenou opravu o jeden týden pro předání opraveného zařízení uživateli.
5.6. Pokud je předmětem reklamace změna parametrů zařízení, ke které může dojít v průběhu běžného užívání, nelze to považovat za vadu dříve provedené opravy v rámci záruky na provedenou opravu, pokud tato nebyla provedena výměnou součásti, u jejíchž parametrů došlo ke změně.
5.7. Pokud je předmětem reklamace vada zařízení, jejíž odstranění nebylo součástí smlouvy o dílo a jejíž detekci nebylo možno provést použitím standardních testů funkčnosti zařízení prováděných podle vnitřních směrnic zhotovitele, nelze takovou vadu považovat za vadu provedené opravy.
5.8. Záruka na opravu se nevztahuje na závady způsobené cizím zákrokem, neodbornou nebo nepřiměřenou manipulací, nadměrným mechanickým opotřebením, nevhodným skladováním nebo dopravou.

6. Odpovědnost za škodu

6.1. V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo zničení zařízení převzatého do opravy, uhradí zhotovitel vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty zařízení v době poškození, a to v penězích nebo po dohodě s objednatelem vydáním náhradního zařízení.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto servisní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.3.2021. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto servisních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se servisními podmínkami platnými v době jejich vzniku.